Giełda, fundusze inwestycyjne, kryptowaluty

Regulamin serwisu internetowego

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 z dnia 1 kwietnia 2020 r.

dla Użytkowników strony internetowej https://szkolainwestorow.pl/

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawcą jest „Marcin Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Marcin Kamiński MK.business”, który stale wykonuje działalność gospodarczą w Rybniku przy ul. Na Górze 25, 44 – 200 Rybnik, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6423100947 oraz posiadający numer ewidencyjny REGON 241267802, zwany dalej „MK.Business”, zwany dalej: „Usługodawcą”.
 2. Usługodawca świadczy usługi – wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. drogą elektroniczną (zwane dalej: „Usługami”) poprzez serwis internetowy o nazwie szkolainwestorow.pl, zwany dalej „Serwisem”.
 3. Usługi te polegają na zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z systemu rozwiązań teleinformatycznych zawartych w Serwisie – konta Klienta, zwanego dalej: „Kontem” oraz Newslettera. Celem Serwisu jest ułatwienie Klientowi uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Usługodawcę, zwanych dalej: „Usługami” lub umożliwienie nabycia danych wytwarzanych i dostarczanych w postaci cyfrowej, zwanych dalej „Treściami cyfrowymi”. Świadczenie Usług lub dostarczanie Treści cyfrowych ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość a rezultat Usług jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.
 4. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu.
 5. Osoba korzystająca z Usług zwana jest „Klientem”.
 6. Usługodawca może udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense. Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
 7. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Klientem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji lub jeśli Klient nie dokonał Rejestracji – przy korzystaniu z Usług świadczonych przez Serwis,
 8. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu w całości lub w jakiejkolwiek części jest zabronione. Za wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej na 25 zł rocznie od 1000 znaków tekstu bez spacji, wraz z przypisami. Podane w niniejszym postanowieniu kwoty stanowią stosowne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1181).

 

§ 2

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania z Usług wymagane są mające znaczenie interoperacyjności dostarczanych danych (w tym Treści cyfrowych) ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem:
  1. ) stały, swobodny i bezpieczny dostęp do sieci Internet,
  2. ) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie oraz obsługująca standard HTML 5 – Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0, Opera w wersji nie starszej niż 9.0, Google Chrome w starszej nie niższej niż 6, Safari w wersji nie starczej niż ...
  3. ) włączona obsługa plików typu Cookie oraz JavaScript,
  4. ) wyłączone oprogramowanie typu adblock,
  5. ) czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  6. ) programy na komputerze Klienta zapewniające bezproblemowe odczytywanie, edytowanie i wysyłanie plików w formatach Office wersja 2010 (.doc, .docx oraz .pptx) oraz odczytywanie i wysyłanie plików w formacie .pdf.
 2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu Użytkownik powinien we własnym zakresie podjąć starania celem zapoznania się z funkcjonalnościami Serwisu i sposobami korzystania z nich, w szczególności poprzez analizę treści poszczególnych zakładek strony internetowej Serwisu.
 3. Informacje o funkcjonalności dostarczanych Treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony znajdują się na karcie danej Treści cyfrowej dostępnej w Serwisie.

 

§ 3

Klient

 

 1. Korzystającym z Usług może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może korzystać z Usług, jeśli działa przez przedstawiciela (np. rodzice, opiekunowie, kuratorzy).
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (dalej: Regulamin).
 3. Korzystając z Usług Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem
  i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 5. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.
 6. Każdy Klient może w granicach określonych przepisami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego korzystać z treści zamieszczonych na Serwisie, z przestrzeganiem praw autorskich, a szczególności mając na uwadze treść § 1 ust. 7.
 7. Domniemywa się, że Klient korzysta z Usługi jako przedsiębiorca (nie jest konsumentem), jeśli podczas korzystania z odpłatnej Usługi poprosił o wystawienie faktury VAT i podał w tym celu dane firmy lub instytucji (odbiorcy faktury VAT).
 8. Akceptując Regulamin, Klient, będąc świadomym odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych (art. 233 Kodeksu karnego, t.j. w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1600) oświadcza, że:
  1. ) nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723) lub w której występowałyby jakiekolwiek elementy czynów opisanych w tej ustawie,
  2. ) nie zamierza dopuszczać się jakichkolwiek czynów polegających na ukrywaniu dochodów, zatajeniu dochodów, uchylaniu się od płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, a także innych czynów zabronionych przez ustawę – Kodeks karny skarbowy.

 

§ 4

Newsletter

 

 1. Subskrypcja Newslettera następuje przez podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej w formularzu zamieszczonym pod adresem: https://szkolainwestorow.pl/newsletter lub przez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera podczas rejestracji dokonywanej przez Użytkownika. Newsletter może zawierać informację handlową lub materiały marketingowe.
 2. Warunkiem dokonania subskrypcji Newslettera jest w każdym przypadku wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika w calach marketingowych oraz zgody na przekazywanie przez Usługodawcę informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Klient niezwłocznie po podaniu adresu poczty elektronicznej otrzymuje wiadomość e-mailową z linkiem, którego kliknięcie powoduje potwierdzenie i uruchomienie subskrypcji Newslettera.
 4. Dostęp do Newslettera nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 5. Użytkownik ma w każdym momencie możliwość rezygnacji z subskrypcji Newslettera przez kliknięcie na znajdujący się w Newsletterze link z opcją wypisania się.

 

§ 5 Serwis

 https://szkolainwestorow.pl/

 

 1. Klient uzyskuje od Usługodawcy niewyłączną licencję na korzystanie
  z Serwisu, na następujących polach eksploatacji:
  1. ) przeglądanie treści publikowanych w Serwisie oraz w Newsletterze, (dotyczy również Użytkownika)
  2. ) korzystanie z usługi „Konto Klienta”,
  3. ) korzystanie z usługi „Kurs Online”,
  4. ) korzystanie z odpłatnych treści udostępnianych w Serwisie.
 2. Usługa Kursy Online umożliwia Klientowi nabycie dostępu do wskazanego
  w treści Serwisu oraz prezentowanego za pośrednictwem Serwisu szkolenia polegającego na przedstawieniu Klientowi treści na temat wskazany w tytule oraz opisie danego kursu. Nabycie usługi Kurs Online umożliwia Klientowi wielokrotne korzystanie z danego kursu za pośrednictwem Serwisu w okresie wskazanym każdorazowo w opisie nabywanego kursu, liczonym od daty nabycia do niego dostępu.
 3. Korzystanie z Kursu Online możliwe jest dzięki utworzeniu przez Użytkownika Konta Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. W celu rejestracji Konta Klienta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o zakresie i celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia woli np. za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Klienta.
 8. Językiem komunikacji między Klientem a Usługodawcą jest język polski, chyba że ustalony zostanie inny język.
 9. Treści dostępne w Serwisie są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora danego wpisu lub nagrania oraz nie stanowią jakiegokolwiek doradztwa (w tym inwestycyjnego) oraz „rekomendacji” w rozumieniu art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. w: Dz.U. z 2018, poz. 2286). Żadna treść ani analiza zawarta w Serwisie nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawiera konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opiera się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określa ryzyka inwestycyjnego – jest tylko i wyłącznie osobistą opinią autora danego wpisu. Zgodnie z powyższym Serwis oraz autorzy poszczególnych wpisów nie biorą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na jej podstawie.
 10. Dostęp do Konta Klienta jest zabezpieczony w sposób następujący: dostęp przy logowaniu przy pomocy loginu (którym jest adres e-mail) i hasła. Klient winien podjąć wszelkie środki zmierzające do zapewnienia, aby osoba niepowołana nie dostała się do Konta Klienta, w szczególności zabrania się udostępnienia hasła Konta Klienta.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony danych dostępowych do Konta Klienta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnienie osobom trzecim danych dostępu do Konta Użytkownika wiązać może się
  z zagrożeniami w postaci zaciągania zobowiązań wbrew jego woli.
 12. Wszelkie treści dostępne w Panelu Klienta oraz możliwe do nabycia przez Klienta są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej i stanowią treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. w: Dz.U. z 2019 r., poz. 134). Nie są one zapisane na nośniku materialnym i są dostarczane wyłącznie elektronicznie (Serwis).
 13. Panel Klienta stanowi trwały nośnik, umożliwia bowiem przechowywanie informacji kierowanych osobiście do Klienta, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 14. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny zażądać usunięcia Konta Klienta, składając w tym celu odpowiedni wniosek na przykład w formie elektronicznej na adres bok@szkolainwestorow.pl.

 

§6 Wynagrodzenie i płatności

 

 1. Za świadczone przez Serwis płatne Usługi, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, Klient uiszcza wynagrodzenie na rzecz Serwisu.
 2. Zapłata przez Klienta za płatne Usługi następuje w całości za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek Usługodawcy (przelew on-line za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, wpłata na rachunek bankowy Usługodawcy).
 3. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę lub z tytułu przelewu powinno jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła.
 4. Nie ma możliwości dokonania płatności w sposób inny niż wskazany powyżej. W szczególności nie można płacić gotówką.
 5. Klient może przesłać elektroniczne potwierdzenie wpłaty na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: bok@szkolainwestorow.pl. Przekazanie elektronicznego potwierdzenia wpłaty nie zobowiązuje Usługodawcy do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie. W przypadku, gdyby wpłata nie została zaksięgowana, umowa o świadczenie danej Usługi płatnej jest uważana za niezawartą, a Usługodawca może dochodzić od Klienta zapłaty w wysokości odpowiadającej wartości zapewnionego Klientowi świadczenia w postaci umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu przy czym domniemywa się, iż jest to równowartość nieopłaconego przez Klienta wynagrodzenia.
 6. Klienta obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych
  z dokonanym przelewem.

 

§ 7

Faktury

 

 1. Klient, który chce otrzymać fakturę dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, zaznacza chęć otrzymania faktury oraz podaje nazwę i adres firmy oraz numer NIP lub imię, nazwisko oraz adres.
 2. Klient oświadcza, iż akceptuje faktury wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie .pdf, bez podpisu Usługodawcy oraz Klienta (e-faktura). Faktury nie będą wysyłane pocztą tradycyjną w wersji papierowej.
 3. Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady wystawiania i przesyłania e-faktur.
 4. Klient potwierdza, że dniem dostarczenia mu faktury, korekty faktury oraz duplikatu faktury V wystawionej przez Usługodawcę, w formie elektronicznej, będzie dzień jej przesłania na wskazany przez Klienta adres e-mail lub udostępnienie jej w Panelu Klienta.
 5. Klient powinien do 15 dnia miesiąca następującego po dokonaniu zapłaty za Usługę świadczoną przez Usługodawcę zadeklarować, że Usługa ta jest wykonywana na rzecz podmiotu gospodarczego i podać dane firmy.
  W przypadku braku tych danych transakcja będzie traktowana jako usługa na rzecz osoby fizycznej w zakresie nie związanym z prowadzoną przez tą osobą działalnością gospodarczą lub zawodową, a faktura w takiej sytuacji będzie mogła być wystawiona najpóźniej do 3 miesięcy od daty wykonania Usługi.

 

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Strony zgodnie przyjmują, że datą zawarcia umowy na wykonanie danej Usługi płatnej jest data dokonania zapłaty na rzecz Usługodawcy. 
 2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę. Niniejszym Usługodawca informuje konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (w tym dostarczenia Treści cyfrowej) konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem czternastodniowego terminu na odstąpienie od Umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta (t.j. w: Dz.U. z 2019 r., poz. 134).
 6. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o Prawach konsumenta konsument, który odstępuje od Umowy przed spełnieniem świadczenia przez Usługodawcę, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia należnego za całość świadczenia zamówionego przez konsumenta.

 

§ 9

Pozbawienie Klienta możliwości korzystania z Serwisu

 

 1. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego pozbawienia Klienta możliwości korzystania z Serwisu w przypadku:
  1. naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  2. Udostępnienia przez Klienta hasła do Konta osobom trzecim.
 1. W przypadku zaprzestania możliwości korzystania z Serwisu z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Usługodawca zachowuje prawo do uiszczonego wynagrodzenia. Nie pozbawia to Usługodawcy dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

§ 10

Ochrona danych osobowych

 

 1. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są szczegółowo określone w Polityce Prywatności.
 2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Usługodawcę w ramach Serwisu w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, zarówno w sposób całkowicie zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Klient jest zobowiązany nie przekazywać Usługodawcy większej ilości danych osobowych niż to konieczne do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę.
 4. Jeżeli Klient przekazuje jakiekolwiek dane osobowe (swoje i/lub osób trzecich), Usługodawca ma podstawy zakładać, że Klient uzyskał te dane osobowe legalnie i bez naruszania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. W przypadku, gdy Klient nie zastosuje się do powyższych zasad i z tego powodu:
  1. osoby trzecie wysuną pod adresem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia lub
  2. zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie przez właściwy organ publiczny

– co będzie wiązało się z powstaniem szkody po stronie Usługodawcy (np. w postaci wypłaconego zadośćuczynienia lub zapłaconej administracyjnego kary pieniężnej), Usługodawca może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

§ 11

Odpowiedzialność Usługodawcy

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe w szczególności z:
  1. ) niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje,
  2. ) braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych,
  3. ) siły wyższej,
  4. ) awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika,
  5. ) niewłaściwego korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności przez Użytkownika,
  6. ) zastosowania się do treści zamieszczonych w Serwisie,
  7. ) krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi Serwera oraz oprogramowania Serwisu,
  8. ) oznaczenia wiadomości od Usługodawcy do Użytkownika lub od Użytkownika do Usługodawcy jako Spam,
  9. ) niezastosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym o adresie poczty elektronicznej, pod rygorem przesyłania przez Usługodawcę wiadomości związanych ze świadczonymi Usługami na ostatni znany Usługodawcy adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy Klient jest konsumentem, wysłanie korespondencji na ostatni znany adres będzie uważane za skutecznie doręczone.
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za ewentualne szkody powstałe na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub podmiotów, którymi posługuje się on przy świadczeniu Usług.
 4. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, jego odpowiedzialność wobec Klienta ograniczona jest do jednokrotności wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Klienta za usługę świadczoną przez Usługodawcę, której nienależyte wykonanie lub niewykonanie jest źródłem odpowiedzialności.
 5. Usługodawca odpowiada jedynie za szkodę rzeczywistą i nie odpowiada za utracone korzyści.
 6. W przypadku Konsumentów, postanowienia zawarte w ustępach czwartym i piątym niniejszego paragrafu nie mają zastosowania w przypadku rażącego niedbalstwa Usługodawcy.

 

§ 12

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę mogą być przesyłane przez Klienta:
  1. ) na piśmie przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: „Marcin Kamiński MK.business”, ul. Marusze 13, 44-295 Dzimierz;
  2. ) za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: bok@szkolainwestorow.pl
  3. ) osobiście pod adresem siedziby Usługodawcy.

Ze względów dowodowych zaleca się wysłanie reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 1. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  1. ) oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego oraz loginu,
  2. ) wskazanie usługi, z którą wiąże się reklamacja,
  3. ) wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji,
  4. ) wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację.
 2. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Usługodawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia reklamacji, może wezwać Klienta do uzupełnienia danych.
 3. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji w sposób wskazany w ustępach poprzedzających, Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, że wyśle odpowiedź zawierającą propozycję załatwienia reklamacji na adres podany przez Klienta, który złożył reklamację. Jeśli Usługodawca wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 4. Usługodawca może nie uwzględnić reklamacji, w szczególności gdy usługa była świadczona z opóźnieniem, ale Klient był o tym zawiadomiony i nie skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy,
 5. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Klient wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
 6. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
  1. ) z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ustępie trzecim niniejszego paragrafu,
  2. ) jeśli Klient nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w ustępie poprzedzającym,
  3. ) po zaakceptowaniu propozycji rozpatrzenia reklamacji przez Klienta.
 7. Przy składaniu reklamacji Usługodawca nie wymaga okazania faktury, ponieważ z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie usługi zapłata dotyczyła. Konsument może także skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub innych instytucji udzielających pomocy konsumenckiej. Ich wyszukiwarka dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php.
 8. Usługodawca informuje, iż Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z:
  1. ) pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów (ich lista dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php,
  2. ) mediacji pozasądowej – gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter, pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości,
  3. ) pomocy organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów.
 2. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne z przepisami o ochronie konsumentów, nie będzie on stosowany wobec Klientów będących konsumentami, zaś pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną w mocy.
 3. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu, w taki sposób, aby Klient przed jego akceptacją (jak i po) mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Klient i Usługodawca mogą przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy. Klient i Usługodawca mogą odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie.
 4. Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Serwis sprzedać, darować wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. Klient wyraża zgodę na powyższe czynności i nie będzie konieczna jego odrębna zgoda na ich późniejsze dokonanie. O zamiarze takim Usługodawca zawiadomi Klienta, jeśli Klient nie zgadza się, to wówczas może on odstąpić od Umowy o korzystanie z funkcjonalności Serwisu, z tym że Usługodawcy przysługuje prawo do zachowania wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej dotychczasowemu czasowi korzystania przez Klienta z funkcjonalności Serwisu.
 5. Wszelkie spory między Klientem a Usługodawcą rozpoznaje – w przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem – sąd wyłącznie właściwy dla siedziby Usługodawcy. Spory z udziałem konsumentów rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny określony wg przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałych przepisów prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.04.2020 roku i ma zastosowanie do korzystania z Serwisu począwszy od tej daty.
 8. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca poinformuje w odpowiedni sposób posiadających Konto Klienta wraz z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę Regulaminu oraz opublikuje nową treść Regulaminu w Serwisie. Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien wyrejestrować się z Serwisu, w takim wypadku zmiany nie są dla niego wiążące.

 

 


POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty. 
 2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę, tj. dostarczył konsumentowi Treści cyfrowe nabyte przez Konsumenta. Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem czternastodniowego terminu na odstąpienie od Umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta (t.j. w: Dz.U. z 2019 r., poz. 134).
 6. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o Prawach konsumenta Konsument, który odstępuje od Umowy przed spełnieniem świadczenia przez Usługodawcę, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia należnego za całość świadczenia zamówionego przez Konsumenta.

Resetowanie hasła